Regulamin

 

Definicje

1. Sprzedawca – sklep internetowy Halza.pl, prowadzony jest przez Halza Adrian Kozłowski z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Grochowa 14/7, NIP 8943157044, nr REGON 386712230, e-mail: [email protected]

2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez sprzedającego pod adresem URL: halza.pl

3. Klient – osoba która korzysta, lub zamierza korzystać z serwisu.

4. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu.

5. Konsument – osoba fizyczną dokonującą ze sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz przedsiębiorca uprzywilejowany, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.).

6. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

7.Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z kupującym na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

9. Zamówienie – oświadczenie woli kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub większej ilości produktów ze sprzedającym.

10. Konto – narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (login) i hasła, umożliwiające wgląd do złożonego zamówienia i miejsce gdzie gromadzone są dane podane przez kupującego.

11. Formularz- formularz dostępny w sklepie, pozwalający utworzenie konta.

12.Koszyk – element sklepu umożliwiający klientom dokonywanie zakupów w sklepie internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych produktów w jednym miejscu, celem złożenia zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka”.

13. Produkt/Towar – rzecz ruchoma/usługa dostępna w sklepie będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

14. Umowa sprzedaży –  umowa sprzedaży towarów zawarta pomiędzy sprzedawcą, a kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego.

15. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie złożone przez klienta sklepu internetowego zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane i przekazane do doręczenia firmą przewozową.

16. Dzień roboczy – pełen jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

17. Obniżki cen – ewentualne rabaty, promocje i obniżki cen można sprawdzić na wykresie przy wyświetlanej cenie produktu. Historia ceny możliwa będzie do obejrzenia przez 30 dni wstecz. Zapis cen następuje w sposób weryfikowalny i automatyczny.

18.Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w sklepie internetowym usługi/towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” sklepu internetowego.

2. Klient może skontaktować się korespondencyjnie ze sprzedawcą pod adresem: Ul. Grochowa 14/7 53-424 Wrocław (adres nie służy do odbioru osobistego towaru, ani reklamowania produktu), pod adresem poczty elektronicznej: [email protected], lub pod numerem telefonu: 572 380 070.

3. Sprzedawca oświadcza że towar/usługa jest zgodna z umową, w aspektach takich jak opis,rodzaj, ilość́, jakość́, kompletność́ i funkcjonalność́,ale również przydatność́ do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę̨ najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową.

4. Sprzedawca oświadcza że od dnia 28 maja w związku z wejściem w życie w całej Europie rozporządzenia prawnego (z transpozycją dyrektywy (UE) 2019/2161 do prawa krajowego) dotyczącego opinii: przedsiębiorcy, którzy udostępniają opinie, muszą poinformować, czy i w jaki sposób zapewniono, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Środki podjęte w tym celu muszą być konkretnie wymienione.

5. Oświadczamy, że opinie oznaczone jako zweryfikowane zamieszczone na naszej stronie pochodzą od rzeczywistych klientów, którzy zakupili i używali naszych produktów. Opinie zostały wystawione zgodnie z przesłaną prośba o ich wystawienie po potwierdzeniu że towar dotarł do klienta.Przewidujemy możliwość importowania opinii zamieszczonych w zakładce Google w dziale wizytówki naszej firmy, opinie mogą pochodzić też z innych portali sprzedażowych. Obiecujemy dopełnić wszelkich formalności i starań, by opinie były rzeczywiste i odpowiadały prawdzie, a te wystawione nienależycie były usuwane. 6.Obowiązkowe podstawy prawne w/w uregulowań: 

a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, OJ L 328, 18.12.2019, s. 7–28. 

b) Fałszowanie opinii w internecie – doświadczenia konsumentów, na podstawie badania PBS Sp. z o.o. na zlecenie UOKIK, publikacja dostępna https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17411 

c) Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) (OJ L 149, 11.6.2005, p. 22–39, z późn. zmianami).

d) Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym, OJ C 526, 29.12.2021, s. 1–129. 

e) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (OJ L 304, 22.11.2011, p. 64–88, z późn. zmianami).

7. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.Informujemy, że zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar. 

8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.

9. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego. 

10. Sprzedawca sklepu internetowego oświadcza, że towary dostępne i sprzedawane w jego sklepie internetowym są towarami nowymi nadającymi się do użytku, bezpiecznymi i wolnymi od wad fizycznych oraz prawnych. Towary w pełni odpowiadają właściwościom jakie są wyeksponowane i opisane na stronie sklepu internetowego. 

11. Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Polski. 

12. Wszystkie znajdujące się w sprzedaży sklepu internetowego towary zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa. Informacje dotyczące towaru znajdujące się na stronie sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

13. Wszelkie ceny produktów/towarów/usług podane na stronie sklepu internetowego podawane są w walucie polskiej (polskich złotych), są cenami brutto bez podatku VAT (podstawa prawna zwolnienia Art. 113 ust. 1)

14. Podane na stronie sklepu internetowego ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, są one podany przy każdej z ofert dla danego towaru i sumują się w koszyku. 

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen i informacji o produktach oraz usługach prezentowanych na stronach sklepu internetowego. Sprzedawca informuje, że nie stosuje narzędzi polegających na indywidualnym dostosowaniu ceny dla danego klienta na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania zachowań klientów.

16. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy produktów posiadające oznaczenie ceny stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę kupna określonego produktu lub usługi za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu. Następnie kupujący, na podany przez niego w zamówieniu adres e-mail otrzymuje automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia będące jego podsumowaniem. Cena i opis produktu mają charakter wiążący, na potrzeby zawarcia umowy sprzedaży. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedawcę, poprzez przesłanie kupującemu zwrotnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na podany przez niego adres poczty elektronicznej bądź poprzez telefoniczny kontakt z klientem pracownika sklepu.

17. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, jeśli dokona zakupu, który nie ma związku z prowadzoną przez niego działalnością posiada prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia towaru w posiadanie przez klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

18. Art. 556(4) Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

19.Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o CEiDG — Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej — a konkretnie o wpisane tam kody PKD określające rodzaje działalności gospodarczej.

20. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385(1)-385(3) k.c. [dotyczących niedozwolonych postanowień umownych] stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Transakcja i prawo odstąpienia od umowy

1. Niniejszy sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, złożenie zamówienia na oferowane produkty jest możliwe na dwa sposoby:

  1. online – za pośrednictwem sklepu pod adresem: halza.pl poprzez dodanie produktu/ów do koszyka, wybraniem sposobu płatności a następnie uzupełnieniem formularza z danymi i kliknięciem przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].

2. Podczas dokonywania zamówienia kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego.

3. Zamówienie złożone przez kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez sprzedawcę. Sprzedający potwierdza lub odrzuca przyjęcie zamówienia do realizacji maksymalnie do 2 dni roboczych od jego złożenia. Kupujący będzie informowany drogą elektroniczną o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o zmianach statusu zamówienia. Brak zapoznania się treścią maili przez kupującego nie wynikających z winy sprzedawcy, co nie jest podstawą do roszczeń ze strony kupującego.

4.W przypadku podania błędnych danych kontaktowych przez kupującego (np. numeru telefonu lub adresu e-mail) zamówienie zostanie anulowane w ciągu 2 dni roboczych.

5. Po nadaniu przesyłki przez sprzedawcę kupujący ma obowiązek jej odebrania, w przypadku unikania odbioru przesyłki lub rezygnacji po jej nadaniu kupujący ma obowiązek uiścić powstałe w ten sposób koszty dostawy i zawrócenia przesyłki. W oparciu o artykuł Art. 535 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z Art. 28 ustawy o prawach konsumenta kupujący po nadaniu przesyłki nie ma możliwości zastosowania odstąpienia od umowy, gdyż takowa istnieje dopiero od momentu fizycznego objęcia rzeczy w posiadanie przez kupującego. W przypadku braku odbioru przesyłki przez kupującego oraz unikania kontaktu z jego strony sprzedawca rości prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni, wezwania przedsądowego lub windykacji prowadzonej przez firmy zewnętrzne.

6. Po zakupie produktu zostanie kupującemu wystawiona i przesłana faktura. W związku z ograniczeniami dotyczącymi wystawiania faktur od dnia 1 stycznia 2020, informujemy, że faktura z numerem NIP może zostać wystawiona tylko w momencie, kiedy podczas składania zamówienia wskazano numer NIP nabywcy. Faktury wystawiane są co do zasady nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. W przypadku gdy konieczne jest skorygowanie faktury (zwrot, reklamacja), dana korekta wysyłana jest drogą elektroniczną na adres wskazany podczas składania zamówienia przez kupującego. Akceptacja korekty przez kupującego także odbywa się drogą elektroniczną w odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Kupujący dokonując zakupów w sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez sprzedającego. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

7.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta kupujący będący konsumentem (oraz w szczególnych przypadkach także osobom fizycznym zgodnie z treści art. 38a) ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – czas liczony jest od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa konsument zobowiązany jest poinformować sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Grochowa 14/7 53-424 Wrocław, może to także zrobić drogą mailową na adres [email protected] w 14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy wykorzystaniu formularza, znajdującego się na stronie https://halza.pl/zwroty-i-reklamacje/ jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli konsument skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać na adres przekazany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia zwrotu nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

11.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. Informujemy, że z powodu ciągłych wzrostów cen transportu oraz gabarytów i specyfikacji mebli (szczególności w przypadku mebli tapicerowanych) realne koszty transportu zwrotnego mogą wynosić nawet 2-krotność kosztów wysyłki podanych przy produkcie.

12. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy produkt musi być kompletny. W przypadku złożenia produktu przeznaczonego do samodzielnego montażu, jego demontaż i przywrócenie do stanu pierwotnego mogą spowodować zmniejszenie wartości produktu z winy konsumenta, co skutkować będzie zmniejszeniem kwoty zwracanej konsumentowi po dokonaniu przez niego zwrotu towaru, w takim przypadku zalecamy kontakt i przesłanie zdjęć wskazujących na stan produktu przed i po demontażu. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym lub w stanie uniemożliwiającym ponowną sprzedaż na warunkach z momentu złożenia zamówienia sprzedawcy przysługuje prawo do dochodzenia od konsumenta odszkodowania.

13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:

  1.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb (np. produkty wykonywane na wymiar);
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Płatności

1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

a. przedpłata na konto sprzedawcy poprzez płatność tradycyjnym przelewem

b. płatność online poprzez Przelewy24

c. płatność ratalna poprzez Przelewy24

2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą, sprzedawa domyślnie dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty kupującego.

3. O ile w umowie ratalnej nie jest zapisane inaczej Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy pożyczki w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia. Odstąpienie od umowy nie likwiduje obowiązku zapłaty konsumenta za zamówienie, chyba że mamy do czynienia z jednoczesnym, zaakceptowanym przez sprzedającego odstąpieniem od umowy zakupu w 14 dni. Zwróconą w przypadku odstąpienia od umowy ratalnej kwotę należy zgodnie z umową ratalną zwrócić na wskazany przez bank rachunek.

4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpłynięcia środków na konto sprzedawcy. Jeśli kupujący mimo prób kontaktu ze strony sprzedawcy nie dokona płatności w ciągu 7 dni, sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia zgodnie z Art. 492. KC.

5.Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem sumy ceny zakupu produktów, kosztów transportu oraz ewentualnie kosztów innych świadczeń, które nabędzie kupujący wraz z towarem. Cena końcowa jest widoczna podczas składania zamówienia.

Dostawa

1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem transportu producenta lub firmy kurierskiej, lub w inny sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami po stronie sprzedawcy i klienta.

2. Zamówione towary dostarczane są bezpośrednio na adres klienta wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i potwierdzonego przez klienta, jako adres do wysyłki.

3. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.

4. Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie wypełniania przez klienta internetowego formularza zamówienia. Wysokość kosztów wysyłki zależy od ilości zamawianych towarów, ich wagi oraz sposobu nadania przesyłki.

5. Realizacja dostawy odbywa się w oparciu o przepisy prawa przewozowego oraz regulamin danej firmy przewozowej. Regulaminy kurierów mogą szczegółowo określać warunki takie jak wniesienie, kontakt kuriera czy godziny dostawy i niedopasowanie ich do oczekiwań kupującego, co nie stanowi prawa do reklamacji lub odmowy przyjęcia przesyłki. W oparciu o przepisy BHP oraz prawo przewozowe kurier może odmówić wniesienia przesyłki, odmowa wniesienia przez kuriera nie jest dla kupującego podstawą do odmowy przyjęcia przesyłki i rezygnacji z zamówienia. Osoba odbierająca przesyłkę powinna zapewnić kurierowi możliwość dojazdu na posesję, oraz jeśli to możliwe dostęp do windy.

6. Czas wysyłki produktów widoczny jest przy produktach na stronach internetowych sklepu.

7. Czas wysyłki liczony jest od momentu uznania środków na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym sprzedawcy. Prosimy pamiętać, że czas wysyłki to okres do momentu przygotowania towaru do wydania przewoźnikowi. 

8. W momencie przekazania produktu firmie przewozowej kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez konto e-mail podane w zamówieniu, telefonicznie lub w formie SMS.

9. Zgodnie z przepisami prawa przewozowego obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki przy odbiorze leży po stronie kupującego lub wyznaczonej przez niego osoby odbierającej. Osoba ta jest odpowiedzialna za sprawdzenie przesyłki i zgłoszenie ewentualnych uszkodzeń kurierowi, gdyż zgodnie z art. 76. pr. przewoz. przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń może spowodować wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia. Zaleca się, aby to kupujący ocenił stan produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zewnętrznego oraz produktu zaleca się odmówić przyjęcia przesyłki i poinformować o fakcie sprzedawcę.

Gwarancja i reklamacja

1. Wszystkie produktu sprzedawane za pośrednictwem sklepu halza.pl objęte są gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji na towary. 

2. Dostarczenie towaru w ramach realizacji wynikających z niezgodności towaru z umową odbywa się na koszt sprzedawcy. 

3. W przypadku zgłoszenia przez kupującego wady produktu w ramach gwarancji sprzedawca dokona odbioru produktu na swój koszt lub dokona naprawy produktu w miejscu, w którym produkt się znajduje. Wybór sposobu usunięcia wady i miejsca dokonania naprawy dokonuje sprzedawca.

4. Zgłoszenia wady fizycznej produktu w ramach gwarancji należy dokonać niezwłocznie. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza reklamacyjnego udostępnionego na stronie https://halza.pl/zwroty-i-reklamacje/ lub pisemnie na adres korespondencyjny sprzedawcy [email protected]. Dla prawidłowego złożenia reklamacji klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać. 

5. Od 1 stycznia 2023 roku minimalny czas na reklamację z tytułu braku zgodności towaru z umową wyniesie 2 lata. Termin ten odnosi się do wszystkich towarów – nowych i używanych. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 

6. Domniemanie niezgodności towaru z umową wynosi 2 lata. 

7. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie konsumenta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione. 

8. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany towaru na nowy.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Regulację i postanowienia dotyczą tylko i wyłącznie klientów i usługobiorców nie będących konsumentami (zakup o charakterze zawodowym).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie towary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na kupującego z chwilą wydania przez sprzedawcę zamawianego produktu przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego produktu przechodzą na klienta niebędącego konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go klientowi.

6. Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

8. Odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

9. Wszelkie spory między sklepem internetowym a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

Postanowienia końcowe

1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Halza Adrian Kozłowski z siedzibą we Wrocławiu jest administratorem danych osobowych zbieranych od kupujących w sklepie internetowym halza.pl.

4. Sprzedawca informuje, że dane osobowe kupujących będą zbierane i przetwarzane zgodnie z treścią Polityki Prywatności. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.

5. Wszelkie treści zamieszczone na stronie sklepu internetowego korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

6. Właściciel sklepu, jako administrator danych osobowych, informuję Pana/ Panią, iż: podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia; osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.; dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia, lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe) osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

7. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego sklepu nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.

8. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

10. Zmieniony regulamin wiąże klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn

to jest:

a) zmiany przepisów prawa;

b) zmiany sposobów płatności i dostaw;

c) zmiana kursu walut,

d) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,

e) zmiany danych sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

12. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca o zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

13. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. 

14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z regulaminem. 

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2023 r.